OFERTA

I. Drwal - operator pilarek - 150 godz.
ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE.
1). Nazwa kursu: kurs dla drwali-operatorów pilarki z zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania zawodu.

2). Cel edukacji: opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala operato­ra pilarki kwalifikacji zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektyw­ność działania i minimalizację zagrożeń życia
i zdrowia występujących w tym zawo­dzie. Świadectwo ukończenia kursu uprawnia do podjęcia pracy
w zawodzie.

3). Zakres tematyczny: program kursu przewiduje opanowanie przez kandy­datów do zawodu wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskaniu drewna, jak również podstawowych wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskania drewna oraz zagrożeń życia i zdrowia z nim związanych. Zakres umiejętności przewidzianych do opanowania przez uczestników kursu obejmuje umiejętność obsługi i bieżą­cej konserwacji pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego, jak również umiejęt­ność poprawnej techniki wykonawstwa wszystkich czynności i operacji związanych z pozyskaniem drewna i prawidłowego wykorzystania w trakcie wykonywania tych czynności przewidzianego do nich sprzętu.

4). Zasady doboru uczestników: w kursie mogą uczestniczyć kandydaci legi­tymujący się - w zakresie wykształcenia ogólnego - ukończeniem co najmniej szkoły podstawowej oraz zaświadczeniem lekarskim wydanym przez uprawnioną jednostkę organizacyjną przemysłowej służby zdrowia dopuszczającym do pracy w zawodzie drwala-operatora pilarki. Wymienione kryteria kwalifikacyjne uczestników szkolenia mają dla organizatora kursu charakter obligatoryjny.

(zarządzenie Dyrektora generalnego Lasów Państwowych z dnia 02.07.1998 w sprawie ramowego programu kursu dla drwali - operatorów pilarki z zakresu wiedzy i umiejętności wymaganych do wykonywania i zawodu).

Kurs, przy udziale komisji z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, kończy się egzaminem z części teoretycznej i praktycznej oraz wydaniem zaświadczenia.

-------------------------------------------------------------
II. Operator pilarek łańcuchowych i kos spalinowych - 40 godzin

Zakres kursu
Obsługa, okrzesywanie, przerzynka oraz ścinka i obalanie drzew o śr. do 20 cm. pilarkami łańcuchowymi i pilarkami na wysięgniku /podkrzesywarki, wycinarki, wykaszarki/ kurs kończy się egzaminem wewnętrznym oraz wydaniem zaświadczenia.

-------------------------------------------------------------
III. Operator pilarek łańcuchowych - 16 godz

Cel szkolenia
Przygotowanie dorosłych do bezpiecznej obsługi i pracy pilarkami łańcuchowymi w zakresie samowyrobu drewna w lesie, posługiwaniu się pilarkami łańcuchowymi w gospodarstwie przydomowym i w zakresie innych potrzeb. Ścinka i obalanie drzew do śr. 20 cm. Szkolenie kończy się sprawdzianem z umiejętności i wydaniem zaświadczenia

- Zajęcia teoretyczne odbywają się w sali wykładowej   wyposażonej w pomoce dydaktyczne:
- modele poszczególnych układów w pilarkach   łańcuchowych i na wysięgnikach
- stół narzędziowy wyposażony w: niciarkę,   urządzenie do roznitowania, przyrząd do ostrzenia,   uchwyty mocujące prowadnicę, pilniki,
- modele pilarek łańcuchowych z lat 30-40-60-70
- Eksponaty pił łańcuchowych, głowic, tarcz tnących   do kos spalinowych
- podręczniki, instrukcje, katalogi, tablice,
- rzutnik, pisma, magnetowid, telewizor, rzutnik   multimedialny, laptop
- filmy VHS, prezentacje multimedialne, płyty DVD
- zajęcia praktyczne odbywają się na terenie PGL

Uczestnicy kursu mają zapewniony:
- sprzęt ochrony osobistej (hełmy kpi. spodnie   przeciwprzepięciowe, rękawce ochronne)
- urządzenia właściwe - profesjonalne pilarki (ciężkie,   średnie, lekkie), kosy spalinowe
- sprzęt pomocniczy - siekiery, kliny, motyki,   dźwignio-obracaki, tyczki kierunkowe, taśmy   miernicze, młoty, haki, kleszcze, średnicomierze,   ściągacze linowe.


-------------------------------------------------------------
IV. Pierwsza pomoc, BLS/AED

-------------------------------------------------------------

V. Zabezpieczanie medyczne imprez
Ośrodek Doskonalenia Zawodowego
Pracowników Leśnych "BÓR"


Miłochowice 1
56-300 Milicz
woj. dolnośląskie
tel./fax 071 38 40 965
tel. kom. 0604 77 13 05
e-mail: kursypilarzy@interia.pl


                       Projekt i wykonanie MAROL 2010                     Home        |        O nas           |        Oferta       |         Cennik        |        Galeria       |     Kontakt